HomeПутешествияRelated VideosMore From: CK Blue Style

TURECKO: Richie v hotelu Royal Atlantis Beach ★★★★

2 ratings | 345 views
Pojďme se s Richiem podívat na krásné výhledy z jednoho z tureckých hotelů, konkrétně z rezortu Royal Atlantis Beach, který vám slíbil v předchozím videu 😎☀️🌴
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.